FAQ
 

Det är så svåra termer, jag förstår inte vad det är de vill att jag ska skicka in, hur kan jag få hjälp?
Har du ett större projekt så kanske du ska överväga extern hjälp av en byggkonsult. Be att få en offert och avgör i samråd med bygglovsenheten och konsulten hur mycket tid du kan spara. Du kan också prata med en handläggare och fråga om det är saker du inte förstår. Termer och sammanhang i PBL, plan och bygglagen beskrivs på Boverkets hemsida https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ordlista/ och även på Region Gotlands hemsida https://www.gotland.se/91467

 

Jag har fått begäran om kompletterande handlingar för att de inte är fackmannamässigt ritade och har inte råd med en arkitekt, vad ska jag göra?
För att kunna göra en exakt bedömning så behöver ritningarna vara helt skalenliga. Prata med en eller flera konsulter, risken är att du inte får igenom ditt bygglov alls. Du kan också fråga din snickare eller byggföretaget om de kan rita åt dig, oftast har de egna konstruktionsritningar. Tänk också på att det är en kostnad som du kan bokföra och dra av i företagets deklaration. Överväger du ändå att göra det själv så använd skallinjal  och vinkellinjal. Mejla också fotografier om det är relevant, hellre för mycket än för lite.


Jag vill ha en annan bygglovshandläggare, går det?
Det är inte att rekommendera eftersom i princip hela Sverige har brist på bygglovshandläggare och inspektörer, men du kan alltid prova att mejla till registratorn på Region Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning och begära en ny handläggare registrator-SBF@gotland.se


Tjänstepersonen på bygglovsenheten har sagt att detaljplanen där jag vill bedriva min verksamhet inte tillåter den typen av verksamhet, är det kört då?
1. Det beror på vad det är för verksamhet, anser tjänstepersonen att det kan vara en så kallad smärre avvikelse kan du be om ett möte med planexperten eller kontakta hen direkt. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument. Tänk på att avvikelser från DP tar ifrån dig ditt skydd; grannar kan överklaga, andra myndigheter som länsstyrelsen, trafikverket eller militären kan ha åsikter om hur avvikelsen kan påverka deras områden. 

2. Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov i som längst 10 år. Därefter är det möjligt att söka tidsbegränsat lov för ytterligare 5 år, som längst 15 år. Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och planerad att pågå under en begränsad tid. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort. Det är samma ansökan som behövs för ett permanent bygglov samt en avvecklingsplan. 

3. Om man vill ändra en befintlig DP kan man begära planbesked för ny DP. Tanken med ett planbesked är att den som söker ska få ett snabbt och tydligt besked om åtgärden är lämplig utifrån översiktsplanen och allmänna intressen. Planbeskedet anger om Region Gotland kommer gå vidare i en detaljplaneprocess eller inte. Regionen ska inom fyra månader efter att en skriftlig och fullständig ansökan inkommit, meddela ett positivt eller negativt planbesked. Beslutet kan inte överklagas och ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. KOSTNADER!? 
 

Jag har inte möjlighet att bygga en ramp för att tillgänglighetsanpassa mitt hotell, vad ska jag göra?
Man lägger mycket stor vikt vid att alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga. Du behöver också ha en viss procent av ditt totala antal rum som är tillgänglighetsanpassat, det vill säga trösklar, minimivärde för svängradie i badrum, dörrmått och anlöp till rummet. Även om du ser andra anläggningar som saknar tillgänglighetsanpassning så betyder inte det att det sätter normen, bara att de antingen bryter mot lagen, eller så är deras anläggningar äldre än lagstiftningen. Tipset är att du helt enkelt måste tillgänglighetsanpassa. Kan du använda en annan byggnad? Bygga ett nytt Attefallshus som blir ett tillgänglighetsanpassat rum? Prata med handläggaren om möjliga lösningar.  

 

Länsstyrelsen har hittat en unik köttätande växt på min mark, vad ska jag göra?
Region Gotland, som ansvarar för bygglovshandläggning och planläggning kan inte påverka Länsstyrelsens beslut.

 

Jag får inga svar från bygglovsenheten, vad ska jag göra?
Kontakta bygglovschefen namn@gotland.se

 

Jag har väntat jättelänge på mitt bygglov, över 10 veckor efter att handlingarna var kompletta, vad ska jag göra?

Kontakta handläggaren eller bygglovschefen namn@gotland.se

Jag vill veta om kompletteringarna jag skickade in är ok, jag har jättebråttom att få igång min verksamhet, vad ska jag göra - får inget svar!?
Eftersom du inte tilldelas en handläggare förrän ditt ärende är komplett så kan du ringa till företagsteamets koordinator och fråga. Riktlinjen säger att kompletterande handlingar ska begäras in inom tre veckor från det att ärendet registrerats.